Yayınlar

KİTAPLAR

1. Bursal, M. (2019). SPSS ile Temel Veri Analizleri (2. Baskı). Anı Yayıncılık: Ankara. (SPSS Veri Dosyaları_2. Baskı)

1. Bursal, M. (2017). SPSS ile Temel Veri Analizleri (1. Baskı). Anı Yayıncılık: Ankara. (SPSS Veri Dosyaları_1. Baskı)

 

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

1. Bursal, M. (2018). Erken Çocukluk Döneminde Bilimin Boğası Öğretimi. (Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, Editör: Orhan, A. T., 23-44), Eğiten Kitap Yayıncılık: Ankara.

 

MAKALELER

19. Bursal, M. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Derslerinde Kullanılan Grafiklere Yönelik Bazı Duyuşsal Özelliklerini Ölçme Araçları Geliştirme. Online Fen Eğitimi Dergisi, 4(1), 20-43.

 

18. Buldur, S., Bursal, M., Yücel, E., & Yalçın-Erik, N. (2018). Disiplinler Arası Bir Doğa Eğitimi Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Özelliklerine ve Çevre Bilinçlerine Etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(5), 284-303.

17. Bursal, M. (2017). Academic Achievement and Perceived Peer Support among Turkish Students: Gender and Preschool Education Impact. International Electronic Journal of Elementary Education (IEJEE), 9(3), 599-612.

16. Bursal, M. (2016). Temel Eğitim ve Ortaokul Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğin İdeal Meslekleri Olmasına Göre Karşılaştırmalı Profilleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 463–489.

15. Bursal, M. & Buldur, S. (2016). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenleri ve Geleceklerine Yönelik Beklentileri: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 351–376.

 

14. Bursal, M. (2015). A Comparison of Standard and Retrospective Pre-Post Testing for Measuring the Changes in Science Teaching Efficacy Beliefs. Journal of Baltic Science Education (JBSE), 14(2), 275–283.

 

13. Buldur, S. & Bursal, M. (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenlerinin Etki Düzeyleri ve Mesleki Geleceklerine Yönelik Beklentileri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED), 9(1),81–107, doi: 10.17522/nefefmed.89578.

 

12. Bursal, M., Buldur, S. & Dede, Y. (2015). Alt Sosyo-Ekonomik Düzeyli İlköğretim Öğrencilerinin 4–8. Sınıflar Fen ve Matematik Ders Başarıları: Cinsiyet Perspektifi. Eğitim ve Bilim, 40(179), 133–145, doi: 10.15390/EB.2015.2913.

 

11. Billur, A. A., Akkoyun, S. & Bursal, M. (2014). Kuantum Mekaniksel Sıra Değiştirme Bağıntılarının Bir Optik Deneyi Yoluyla Öğretimi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 26(1), 1– 12, doi:10.7240/MJS.2014266161.

 

10. Bursal, M. & Buldur, S. (2013). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Profillerinin Değişimi: 2008–2012 Yılları Arasında Cumhuriyet Üniversitesi Örneği. Cumhuriyet Eğitim Dergisi, 2(4),14–26.

 

9. Bursal, M. & Buldur, S. (2013). Fen Bilgisi Öğretmen Adayları için Öğretmenlik Tercih Nedenlerini Derecelendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler Ölçekleri Geliştirme Çalışması. Turkish Journal of Teacher Education (TUJTED), 2(1),47– 64.

 

8. Bursal, M. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin 4-8. Sınıf Fen Akademik Başarılarının Boylamsal İncelenmesi: Sınıf Düzeyi ve Cinsiyet Farklılıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 13(2), 1141– 1156.

 

7. Bursal, M. (2012). Perceived Peer Support and Personal Science Teaching Efficacy Beliefs of Preservice Elementary Teachers. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 9(4), 10– 21.

 

6. Bursal, M. & Yiğit, N. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) Kullanımı ve Materyal Tasarımı Özyeterlik İnanışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 12(2), 1073– 1088.

5. Bursal, M. (2012). Changes in American Preservice Elementary Teachers’ Efficacy Beliefs and Anxieties During a Science Methods Course. Science Education International, 23(1), 40– 55.

4. Bursal, M. (2010). Turkish Preservice Elementary Teachers’ Self-Efficacy Beliefs Regarding Mathematics and Science Teaching. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(4), 649– 666, doi: 10.1007/s10763-009-9179-6.

3. Bursal, M. (2008). Changes in Turkish Pre-Service Elementary Teachers’ Personal Science Teaching Efficacy Beliefs and Science Anxieties during a Science Method Course. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 5(1), 99– 112.

2. Bursal, M. & Paznokas, L. (2006). Mathematics Anxiety and Pre-service Elementary Teachers’ Confidence to Teach Mathematics and Science. School Science and Mathematics, 106(4), 173– 179, doi: 10.1111/j.1949-8594.2006.tb18073.x.

1. Kasapoglu, E., Sari, H.,  Bursal, M.,  & Sökmen, I. (2003). Exciton Absorption in Quantum-Well Wires Under the Electric Field. Physica E, 16, 237– 243, doi: 10.1016/S1386-9477(02)00671-9.

 

 

 

KONFERANS BİLDİRİLERİ

11. Buldur, S., Bursal, M., Yalçın-Erik, N. & Yücel, E. (2019). Disiplinler Arası Bir Doğa Eğitimi Projesi Sürecinde Ortaokul Öğrencilerinin Bilimin Doğası Anlayışlarındaki Değişimin İncelenmesi. 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (ISOEVA), 10-13 Ekim 2019, İstanbul.

 

10. Buldur, S. & Bursal, M. (2016). Sayısal ve Sözel Alanlardaki Ortaokul Öğretmen Adaylarının Karşılaştırmalı Profilleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri. XII.  Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-12), Karadeniz Teknik Üniversitesi, 28– 30 Eylül 2016, Trabzon.

 

9. Buldur, S. & Bursal, M. (2014). Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleki Geleceklerine Yönelik Beklentileri ve Meslek Tercih Nedenlerinin Etki Düzeyleri. XI.  Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-11), Çukurova Üniversitesi, 11– 14 Eylül 2014, Adana.

 

8. Murat, S. & Bursal, M. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Grafik Türlerine Yönelik Tutumları. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-10), Niğde Üniversitesi, 27– 30 Haziran 2012, Niğde.

 

7. Bursal, M. & Buldur, S. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenleri. X.  Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-10), Niğde Üniversitesi, 27– 30 Haziran 2012, Niğde.

 

6. Dede, Y., Bursal, M., & Aydoğdu, B. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf SBS Puanlarındaki Değişim: Cinsiyet Farklılıkları, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8– 10 Eylül 2011, Burdur.

 

5. Dede, Y., Aydoğdu, B., & Bursal, M. (2011). Sosyo-Ekonomik Düzeyin, İlköğretim Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf SBS Puanları Üzerine Etkisi, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8– 10 Eylül 2011, Burdur.

 

4. Dede, Y., Bursal, M., & Aydoğdu, B. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavındaki (SBS) Matematik ve Fen Netlerinin Değişimi: Cinsiyet Farklılıkları, 11th International Educational Technology Conference (IETC), 25– 27 Mayıs 2011, İstanbul.

 

3. Dede, Y., Aydoğdu, B., & Bursal, M. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavındaki (SBS) Matematik ve Fen Netlerinin Sosyoekonomik Düzeye (SED) göre Değişimi, 11th International Educational Technology Conference (IETC), 25– 27 Mayıs 2011, İstanbul.

 

2. Bursal, M. & Buldur, S. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Fen Kaygılarında Cinsiyet ve Lise Mezuniyet Alanının Etkisi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, 21– 23 Mayıs 2009, Eskişehir.

 

1. Yiğit N., Bülbül M. Ş., Alev N., & Bursal, M. (2008). “Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) ve Materyal Geliştirme” Konulu Bir Hizmet İçi Eğitim Kursu’nun Etkililiğinin İncelenmesi, VIII.  Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-8), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 27– 29 Ağustos 2008, Bolu.

 

POSTER SUNUMLARI

2. Bursal, M. & Johnson, R. T. (2007). Investigating the Self-Efficacy Change and Science Misconceptions in a Turkish Preservice Elementary Science Methods Class. American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, 9– 13 Nisan 2007, Chicago, USA.

 

1. Bursal, M., Kasapoğlu, E.,  Sarı H., &  Sökmen, İ. (2001). Alan Altında Bir Boyutlu Sistemlerde Eksitonik Yapı. 8. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 9 Kasım 2001, Ankara.

 

 

KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİLERİ

3. Bursal, M. (2015). Nükleer Enerjinin Tarihi (Nükleer Enerji: Nükleer Süreçlerin Kavramları, Sistemleri ve Uygulamalarına Giriş, Editörler: Yılmaz, A. H., Aydın, A., Bayram, T., Akkoyun, S. & Billur, A. A., 109-121), Nobel Yayıncılık: Ankara. [Çevirisi Yapılan Kitap: Murray, R. L. & Holbert, K. E. (2014). Nuclear Energy: An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes (7th Edition), Elsevier Inc.]

2. Bursal, M. (2014). Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri (Karma Yöntem Araştırmaları: Tasarımı ve Yürütülmesi, Editör: Dede, Y & Demir, S. B. , 23-59), Anı Yayıncılık: Ankara. [Çevirisi Yapılan Kitap: Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research (2nd Edition), Sage Publications]

1. Bursal, M. (2014). Nicel Yöntemler (Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, Editör: Demir, S. B., 155-182), Eğiten Kitap: Ankara.[Çevirisi Yapılan Kitap: Creswell, J. W. (2011). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th Edition), Sage Publications]